Click to go back

LMS 'Fairburn Tank'. Lakeside, Lakeside & Haverthwaite Railway